Sesotho Catalogue  

(all books in Sesotho in alphabetical order of title)

 

Bothata ba Tselane le Tshepo

Buka ena e buwa ka mathata a shebaneng le baratani. Tselane le Tshepo. Re fumana hore Matladi, mme wa Tshepo o kena ditabeng tsa lerato la Tshepo le Tselane. Mathata a qadile jwalo. Matladi o qetalla a bona phoso ya hae.

Tshepo and Tselane have a serious problem. Tshepo's mother, Matladi, interferes with their love life. Tselane finds a solution with the help of her friend Dimakatso.

.

 • Author: Nozizwe Madlala
 • Language: Sesotho, isiZulu (original language), isiXhosa
 • Level: ABET Level 2/Grades 4-5
 • ISBN: 978-1-86840-153-6

 

      

 

Ho ya hae le dikgoho

Thabo ya sebetsang hole le hae, mme a dula moo mosebetsing, o nka leeto le le telele ka bese. O lebile hae ho ya bona ba lelapa la hae. O ba thwaretse dimpho tseo ba sa di lebellang. Empa ha se yena feela a le mong ya etsang sena.

Thabo, a migrant worker, sets off on a long bus journey home with a surprise for his family, but he is not the only one who is planning a surprise.

 • Author: Pauline Stanford
 • Language: Sesotho, English (original language), isiXhosa and Afrikaans
 • Level: ABET Level 1/Grades 1-3
 • ISBN: 978-1-86840-151-2

 

      

 

Jwala, mmino le diphapang

Ho fana ka diresipi tsa curry Glebelands pele ho hotloswa ka mahapa ha batho, ho ipatela Valiant e tshweu ba tshohile, ho beleha ngwana wa hae wa ngwanana le ho ntshiwa sepetlele kan letsatsi lona leo a sena leha ele sente pokothong ya hae, honwa ha monna wa hae, dikgarebe le mekgwa e hlaha, lefu le sa tlwaeleheng le dipale tsa phokojwe tseo a diphetetsweng ke mme wa hae. Sibongile Sithole o hopola ka moo dintho dineng dile ka teng le dipale tsa nnete ka bophelo ba hae jwalo ka mme, motswalle, mosadi, le morwetsana. 

Sharing curry recipes in Glebelands before forced removals; hiding in terror from the white Valiant car; giving birth to her daughter and being discharged from hospital on teh same day - without a cent in her pocket; her husband's drinking, girlfriends and violent ways; a very strange funeral and folk tales told to her by her mother....Sibongile Sithole remembers "how things used to be" and tells true stories about her life as a mother, friend, wife and daughter. These stories have been translated into Sesotho due to the popularity of the English version: Beer, songs and quarrels.

 • Author: Sibongile Sithole
 • Language: Sesotho, English (original language), isiZulu, isiXhosa
 • Level: ABET Level 3/Grades 6-7
 • ISBN:978-1-86840-168-0

 

      

 

Lelapa la ha Mokoena

URonnie Bhengu ubhala ngempilo yakhe esekudingisweni kusukela ngesikhathi eshiya kuleli ngo-I98I nokubuya kwakhe ngo-I99I. Leminyaka eyishumi wayichitha eBotswana,  Bulgaria, Angola naseTanzania.

Ronnie Bhengu writes a personal account of his life in exile from the time when he left the country  in 1981 until his return in  1991. During these ten years he lived in Botswana, Bulgaria, Angola and Tanzania.

 • Author: Elda Lyster
 • Language: Sesotho, English (original language), isiZulu, isiXhosa, Afrikaans and Sepedi
 • Level: ABET Level 1/Grades 1-3
 • ISBN: 978-1-86840-138-3

 

         

   Return to top of page

© 2019 New Readers Publishers