IsiNdebele Catalogue  

(all books in isiNdebele in alphabetical order of title)

 

Ukufika kwam' ekhaya

UVimbela uthabe ufile. Besele kusikhathi eside ayokusebenza, nje-ke urholile. Ukufika kwakhe ekhaya izinto ziyamtjhaphela.

Vimbela is happy. He has worked for a long time and has received his salary. When he goes home with his money, however, many things go wrong.

 • Author: Jimson Mthimunye
 • Language: isiNdebele
 • Level: ABET Level 1/Grades 1-3
 • ISBN: 1-86840-403-X

 

 

      

 

Ukurhonona kuyabulala

USibanyoni omqatjhi kaNoThabani ufuna ukumnikela umsebenzi ongcono kodwana umkaSibanyoni akamthembi. Banyula ukulinga ukwethembeka kwakhe.

Mr Sibanyoni, who is Thabani’s employer, wants to give her a better job, but his wife does not trust Thabani. They decide to test her honesty.

 • Author: Maria Mathibela
 • Language: isiNdebele
 • Level: ABET Level 1/Grades 1-3
 • ISBN: 1-86840-401-3

 

 

      

 

Umuntu ongaziwa

UNaBungela nomsana wakwakhe, uMnyazwa, bayalandelana estradeni esiya eMarabastada. Ngubani umuntu otjhili obalandelako lo na?

NaBungela and her son, Mnyazwa, are being followed on the footpath to Marabastad. Who is the mysterious stranger who is following them?

 • Author: Jotham Mahlangu
 • Language: isiNdebele
 • Level: ABET Level 1/Grades 1-3
 • ISBN: 1-86840-402-1

 

      

   Return to top of page

© 2019 New Readers Publishers